7 دلیلی که تربیت فرزند من اثربخش نیست. – دکتر بهشتیان

و سومین مورد این که والدین رفتار بد را پاداش می دهند و باید با همسرتان قوانین برای تربیت کودک تعیین نمایید و بر اساس آن تربیت و آموزش دهید . در این زمان ها تنها با کودک تان حرف نزنید، با یکدیگر هم ارتباط داشته باشید و اجازه دهید تا کودک قوانین زندگی را با مشاهده شما یاد بگیرد. به نظر شما شناخت حق و مفاهیم اصیل دینی نیازمند زمان بسیار زیادی نیست؟ والدین اگر به این پیامدها توجّه داشته باشند، هرگز به چنین روشی دست نخواهند زد؛ زیرا این روش خطرهایی دارد که متوجّه همة افراد خانواده خواهد شد و برای هیچ فردی استثناء قائل نیست. امام صادق علیه السلام در مورد جمله “أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَةٍ” ؛ باکی نیست که پوشش خود را زمین گذارند، به شرطی که زینت خود را آشکار نکنند» که در آیه ۶۰ همین سوره آمده می فرمایند: منظور روسری و روپوش است نه برهنگی. 6. هنگامی که نوزاد علائمی مانند خستگی، آشفتگی یا گرسنگی از خود بروز داد، به دنبال رفع آنها باشید و به این موضوعات توجه کنید. یکی از این راهها، اقدام والدین است؛ زیرا قرآن وظیفه ازدواج دختران و پسران را بر عهده همه افراد، بهویژه نزدیکان آنان قرار داده است.

نیاز به تفریح، یک نیاز طبیعی برای تمامی افراد و بهویژه نوجوانان است که عدم توجه به آن مغایر با اصول انسانی و آموزههای تربیتی است. از سوی دیگر، در جامعه، افراد نیکوکار بسیاری داریم که میتوانند جوانان را در امر ازدواج کمک نمایند. بعد از هر نماز سجدۀ شکر به جای آورد و کارها را با نام او آغاز نماید. با نادیده گرفتن و توجه نکردن به او نهتنها اوضاع آرام نمیشود بلکه پافشاریهای او را شدت مییابد. بلکه باید در جهت آگاه ساختن مددجویان بهاشتباه خود به کار گرفته شوند تا از تبعات سوئی مانند تحقیر و لجاجت و پافشاری آنها در تکرار آن، جلوگیری شود. آقابزرگ تهرانى مىگويد: «من خود شاهد بودم كه ميرزاى شيرازى چگونه با فرزند نوجوان خود با كمال ادب رفتار مىكرد. عبيداللهبنعتبه مىگويد روزى در محضر سیدالشهدا(ع) بودم كه امام سجاد(ع) وارد شد. سلمه میگوید نزد امام باقر(ع) بودم که امام صادق(ع) وارد شد. روزى پيامبر اكرم(ص) نشسته بود كه حسنین(ع) وارد شدند. در این فکر مشغول بود که مرد دیگری به او رسید و از دیدار او با پیامبر باخبر شد. آن مرد چنین کرد و جوان هم مسیر تلاش و مسئولیتپذیری را پیش گرفت و خداوند برکت داد و زندگی او به رفاه و پیشرفت تبدیل شد.

فرصت ها: در جریان زندگی و در مسیر آن گاهی فرصت هایی پدید می آیند که دقایق آن برای مربی غنیمت و کل آن به صورت ابزار و وسیله ای در اختیار است. یکی از این وظایف تربیت فرزند به روشی نیکو و صحیح است. آنگاه به دستور این آیه عمل کرد و گفت: من دختر زیبایی دارم. من که پول ندارم تا ازدواج کنم؟ من دوست دارم پدرم آشپزی کند. اما اگر پدر طفل فوت کند حضانت کودک را به مادر میدهند. به نقش مادر در تربیت کودک توجه نمایید، نقش مادر در تربیت کودک مهمتر است. در این نوشتار سعی شده به عوامل مؤثر در تربیت کودک پرداخته شود برای تحقق این هدف از نوشته ها و آثار مفیدی که در سال های اخیر توسط دفتر انجمن اولیاء و مربیان تالیف شده استفاده شده است به امید آن که این تلاش ها به قدر خود ثمری داشته باشد و موجبات شناخت و توجه والدین را در زمینه نقش خانواده در تربیت فرزندان فراهم آورد. والدین در عین حال باید گزینه های ساده و قابل دست یابی را به فرزندان خود ارائه دهند و توقعات غیر واقعی از توانایی های آنها نداشته باشند. دادههای آماری نشان میدهد رغبت جوانان به ازدواج کم شده و تأخیر در آن، در حال تبدیلشدن به یک امتیاز اجتماعی است.

موضوع مهم دیگری که نیز وجود دارد تاثیری است که دور بودن پدر از خانواده و فرزندان روی آنها می گذارد ؛ تحقیقات نشان داده است دوری پدر از خانه روی پسران بیشتر از دختران تاثیر می گذارد و این پسران در ایفای نقش پسرانه خود نسبت به دیگر پسران بیشر مشکل دارند . پدر اجازه داد و به احترام او، كمى از جاى خود برخاست». مباشرت زن و مرد، عبارت از روابط سالم و صحیح است که میان پدر و مادر باید وجود داشته باشد. با توجه به این تعاریف و معمولا در مواردی که داراییهای فراوانی از پدر برای فرزندان به ارث گذاشته شده باشد، بین مادر و خویشاوندان پدر اختلافات فراوانی بر سر قیومیت که در واقع همان صلاحیت تصمیمگیری در امور مالی فرزندان است، پیش میآید. اغلب، امور مربوط به بیرون از خانه و مسائل مالی به پدر خانواده واگذار میشد و امور مربوط به درون خانه، بچهها و روابط خانوادگی هم مربوط به مادر خانواده بود. همیشه از ما میپرسیدند: آیا شما میدانید بچهتان کی از خانه بیرون میرود و کی میآید؟

دیدگاهتان را بنویسید