تاثیر رفتار والدین در تربیت فرزندان

با توجه به اینکه وضعیت خانوادگی بسیاری از مددجویان به نحوی است که تحصیل نقش مهمی در موقعیت خانواده آنها نداشته و بسیاری از آنان انتظارات شغلی سطح پایینی از خود دارند، لذا لازمه ایجاد انگیزه ادامه تحصیل برای این دسته مددجویان آن است که انتظارات شغلی برجسته به آن­ها تفهیم شده و اینطور القا شود که کسب منزلت شایسته در اجتماع و مسیر مشروع پیشرفت، از طریق تلاش خود فرد و نیل به مدارج عالیه علمی میسر است. اینطور استنباط میشود که هدف اولیه در محروم نمودن کودکان از آزادی و نگهداری آنها در مؤسسات خاص کودکان، تأکید بر بازپروری کودک است نه مجازات وی. بدین معنا که هدف اولیه در تدابیر سالب آزادی، تعلیم و تربیت نوجوانان و آموزش نحوه صحیح زندگی به آنان است که لازمه چنین امری نیز این است که کودک یا نوجوان، مدتزمانی در دسترس نظام عدالت کیفری باشد. با این توضیحات، نمیتوان چنین احکامی را یک مجازات سالب آزادی در معنای اخص دانست و با رویکردی منفی، بهکلی آن را زیر سؤال برد. چنین مددجویی به نسبت مدت حضور خود در کانون، از تحصیل بازمیماند و چهبسا به علت همین عقبماندگی و بازخورد منفی ناشی از حضور خود در کانون، تحصیل را بهکلی کنار بگذارد.

بدیهی است در این صورت حس مفید بودن، عزتنفس و استقلال در مددجویان تقویتشده و از گذر درآمدهای ناشی از آن، علاوه بر اینکه روش کسب درآمد مشروع به آن­ها آموخته میشود، مشکلات مالی این دسته نیز تا حدودی برطرف میشود، ازآنجاکه فقر اقتصادی یکی از عوامل خطر جدی در بزهکاری است، حرکت در مسیر پیشگیری رشدمدار، توجه به آن را نیز اقتضا میکند. قطعاً آنچه در این نوشتار نیز بدان توجه میشود، رویکرد حداقلی در کاربرد چنین تدابیری است که این رویکرد حداقلی خود متأثر از آموزههای رشدمدار است، اما باید توجه داشت، زمانی که در یک بستر و نظام دادرسی تخصصی و ویژه، قاضی به این نتیجه میرسد، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مصلحت کودک و نوجوان است، چنین پاسخی در راستای بازپروری و جامعهپذیر نمودن اوست. لازم به ذکر است ماده 41 مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز بر این امر تأکید داشته و مقرر میدارد: «در کلیه مراکز نگهداری باید امکان دسترسی به کتابخانه مجهز به کتب آموزشی و سرگرمی و تفریح، همچنین نشریات مناسب نوجوانان فراهم شود و نوجوانان باید در جهت بهرهگیری کامل از آن تشویق گردند».

قرآن کریم، اهمیت بسیاری برای تعلیم و تربیت قایل شده است، .یکی از مسائل مطرح شده در اسلام، مسئله وظایف والدین درتربیت فرزندان است که در نظر قرآن کریم جایگاه ویژه ای دارد. ازاینرو برنامههای فرهنگی که در جهت «فرهنگسازی» شکلگرفتهاند با یک دید همهجانبه، سعی در بهبود سامانه رفتاری مددجویان داشته و قاعدتاً از اهمیت ویژهای نیز برخوردار میباشند. با این توضیحات اهمیت نقش تحصیل، در برنامههای اجرایی کانون مشخص میشود. با این توضیحات و بهمنظور تبیین آثار تربیتی کانون اصلاح و تربیت، تدابیر این نهاد از منظر پیشگیری رشدمدار موردبررسی قرار خواهد گرفت. طبق هماهنگی با سازمان فنی و حرفهای نیز، در پایان دورههای آموزشی به مددجویان گواهی شرکت در دوره، بدون اشاره به محکوم بودن آنان اعطا میشود تا به این واسطه زمینههای الصاق برچسب مجرمانه از میان برود. ازاینروست که این پیشگیری تلاش میکند درروند شکلگیری شخصیت مجرمانه اختلال ایجاد کند و فرد را بهسوی جامعهپذیری هدایت کند» (نیازپور 1383: 103)؛ بنابراین توجه به برنامههای تربیتی از اهمیت ویژهای برخوردار است تا برنامههای اجرایی کانون را در جهت اهداف پیشگیری رشدمدار قرار دهد. هدف اصلی در ترتیب برنامههای موردبحث، آموزش فرهنگ زندگی صحیح، با توجه بهتمامی نیازهای روحی و روانی مددجویان در کانون اصلاح و تربیت است.

تمامی تلاش شما در این سنین به افزایش بهداشت جسمی و روانی در کودک منجر خواهد شد. مهمترین بخش زندگی كه شما برای فرزندانتان تدارك می بینید، ازدواج و خانواده است و بهترین نوع آماده سازی این است كه كودك با پدری زندگی كند كه مادرش را بسیار دوست می دارد. نگهداری خویشتن به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات سرکش، نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه آلودگی، در فضای خانه و خانواده از وظایف والدین است. بلکه باید در جهت آگاه ساختن مددجویان بهاشتباه خود به کار گرفته شوند تا از تبعات سوئی مانند تحقیر و لجاجت و پافشاری آنها در تکرار آن، جلوگیری شود. انسان ذاتاً الگوطلب و الگوپذیر است به همین جهت یکی از بهترین و کوتاه ترین روش های تربیت برای نمونه و تربیت عملی هرچه کمال و جاذبه نمونه ارائه شده بیشتر باشد. راه آموزش در خردسالان باید از طریق جملات کوتاه باشد و در پایان دوره کودکی می توان آموزش را با عمل، آمیخته کرد. تا سن راهنمایی هر زمان که با کودک خود درباره مسائل جنسی صحبت میکنید، آن را به سمت تولید مثل سوق دهید و از بیان جنبه لذتبخش بودن رابطه جنسی پرهیز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید